Sociala medier strategi

Sociala medier kan vara affärsstrategi för ditt företag genom att du får in idéer för produktutveckling via dessa kanaler, använder sociala mdier som din marknadskommunikation, låter sociala medier vara några av de viktigaste interna kommunikationskanalerna och identiferar dina kunder och bygger relationer med dem i sociala medier.

Rekommendationer

Över 70% av våra köpbeslut tar vi med påverkan från andra människors rekommendationer, vilket visades av bland annat AcNielsen i analyser redan 2008. Det finns andra undersökningar som visar på att andras påverkan på våra beslut är så hög som 90% och för högintresseprodukter som hus, bilar, elektronik kan det säkert vara så. Vi påverkas av våra vänner, men även av personer vi inte alls känner. Vad företag själva säger om sina produkter i sin marknadsföring blir däremot allt mindre viktigt. Men om anställda, som enskilda personer, kan ge råd, service eller rekommendationer blir trovärdigheten i företagets kommunikation genast lite större. Återförsäljare kan ha högre trovärdighet än företaget själva, så länge det inte finns för uppenbara ekonomiska incitament för att rekommendera en viss vara eller tjänst.  Allra bäst är att först att bygga relationer med personer med hög trovärdighet i branschen och som kan uttala sig och rekommendera ditt företags varumärken, produkter eller tjänster. Dessa personer kan vara artister, elitidrottare, konstnärer, kockar, journalister eller andra förebilder beroende på vilka som är viktiga opinionsbildare i branschen.

Produktutveckling genom sociala medier

För att ta fram de bästa nya, mest eftertraktade produkterna, den process som hos företag kallas för innovations- eller produktutvecklingsprocess, behövs också relationer med människor. Bäst produkter tas fram med hjälp av de  mest lojala användarna, som dessutom gärna testar och marknadsför produkterna. Att bygga en relation med dessa individer är viktigt.

https://www.youtube.com/watch?v=f7sMFOfVeS8

Sälja är att bygga relationer

Att sälja är att bygga relationer eftersom det alltid känns bäst att köpa från någon du litar på och har byggt ren relation med. För säljare finns det idag nya plattformar för relationsbyggande som Facebook, Twitter, LinkedIn och genom att följa, kommentera och själv vara aktivt i bloggar eller andra sociala medieplattformar. Dessa relationsbyggande aktiviteter följs sedan upp med ett telefonsamtalt eller ett möte, och då finns redan förutsättningar för ett fötroende genom att man lärt kanna varandra, varandras intressen och kontaktytor genom dialog på sociala plattformar.

Sociala medier som kanaler för anställda och för rekrytering

För företag är det idag nästintill en omöjlighet att inte vara personlig, öppen och flexibel om du vill behålla din akunder, få nya och minst vara en attraktiv arbetsgivare. Att ha värderingar nedskrivna som man inte lever upp till fungerar inte då anställda snabbt kan kommunicera kring detta både med varandra och med världen utanför. Sociala medier blir därför viktiga verktyg för att underlätta och snabba upp den interna dialogen i företaget inklusive kommunikation mellan företagsledning och andra anställda. Dessutom är sociala plattformar ett sätt för företaget att hålla och bygga en relation med världen utanför och med personer som vill arbeta på företaget alltså för rekrytering.

Det relationsbyggande företaget där sociala medier är del av affärsutveckling

Vad som behövs är det relationsbyggande företaget som genom sin interaktion med omvärlden kommer att ha produkter, varumärken, anställda som många vill ha och som är och blir rekommanderade. Sociala medier och kanaler blir företagets som företagets nervsystem både för extern och intern kommunikation. Vi skapar ett sådant företag genom att sätta människan i centrum, både som konsument, kund, partner och som medarbetare och genom att låta företagets värderingar utgån från hur kommunikation i sociala medier fungerar, d v s genom att lyssna mycket, våga vara personlig, nävarande och transparent.

  • Lyssna betyder att analysera och identifera hur konsumenter agerar och resonerar inom ditt affärsområde/din marknadsplats. Ibland leder denna information fram till att marknadsplatsen behöver revideras med tanke på hur konsumenterna resonerar och agerar.
  • Vilka är dina viktigaste målgrupper, och vilka är deras viktigaste behov?
  • Analysera dina konkurrenter, både de närmaste och de nya du identiferat när du reviderat ditt affärsområde.
  • Hur agerar dina partners, det vill säga dina återförsäljare, kunder, leverantörer och samarbetspartners? Går det att samarbeta med dem på nya sätt?

Forumlera ett långsiktigt mål för verksamheten utifrån din affärsplan,  och fundera över vilka fördelar detta mål ger utifrån och in och för dina verskamhet. Du behöver sedan bestämma hur du ska organsiera dig för att nå detta mål och du behöver ta fram ett antal actions och program för att nå dit. Dessutom behöver du identifera ett antal nycketal som visar om du nått målet eller ej.

Vill du ha hjälp?

Klarar du detta själv? Bra! Om inte, kontakta oss på BeRecommended! Sociala medier och digitala kanaler, kan som beskrivs ovan, användas för  service, marknadsföring, prodktutveckling, internkommunikation och rekrytering samt för försäljning. I  princip kan därför alla utmaningar lösas helt eller delvis med sociala medier och/eller digitala kanaler, och vi vilsar dig hur samt ser till att åtgärderna genomförs.